Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden regelen de relatie tussen Lookarai en u als gebruiker van diensten of producten die door Lookarai worden aangeboden.

Definities

Account:

Een account is op Lookarai een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang tot de services en functionaliteiten van Lookarai verkrijgt.

Gratis spel:

Een gratis spel is op Lookarai een wedstrijd waarbij tegen andere spelers speelt en waarvoor je geen inschrijvingsgeld hebt betaald.

Betaald spel:

Een betaald spel is op Lookarai een wedstrijd waarbij tegen andere spelers speelt en waarvoor je inschrijvingsgeld hebt betaald.

Speler:

Een speler is op een Lookarai een gebruiker van een account die deelneemt aan gratis of betaald spel.

Prijzen:

Prijzen zijn de producten of services die worden weg gegeven na het winnen van een spel.

Spel succesvol afronden:

Een spel succesvol afronden is op Lookarai een spel waarbij de speler zijn resultaten heeft verstuurd naar de database van Lookarai.

Inschrijvingsgeld:

Bedrag dat moet worden betaald bij het deelnemen van een spel

Privacy

Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens serieus. Ingevulde gegevens worden regelmatig gebruikt om u in staat te stellen te spelen, prijzen op te sturen, met u te corresponderen, u te wijzen op nieuwe prijzen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, u te wijzen op eventuele wijzigingen van deze dienstvoorwaarden, en om de nodige diensten te verlenen en u eventueel te factureren. Daarbij houdt Lookarai zich aan zijn privacybeleid, dat hier door verwijzing van toepassing is.

Spelvereisten

Spelers met een geaccepteerde rekening hebben het recht om Lookarai te gebruiken. De spelers zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun hardware, software en internetverbindingen up-to-date zijn, functioneren en in overeenstemming zijn met de noodzakelijke systeemvereisten, die door Lookarai word vastgesteld.

Systeemvereisten

Stabiele netwerk verbinding. Geen falende hardware of software. Hardware met voldoende batterij om gratis of betaald spel succesvol af te ronden.

Aansprakelijkheid

4.1 Beperking

Lookarai is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verwondingen die worden veroorzaakt door de toegang tot, het gebruik van, of een poging tot toegang tot of gebruik van haar platforms, websites, toepassingen. Lookarai is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of verwondingen die worden veroorzaakt door het downloaden van gegevens of voor informatie die op een andere manier van Lookarai wordt verkregen, tenzij de problemen worden veroorzaakt door opzettelijke nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van Lookarai. Lookarai kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar plaatsvervangers en/of wettelijke vertegenwoordigers die met opzet nalatig of opzettelijk plichtsverzuim hebben gehandeld en zolang door Lookarai, haar plaatsvervangers en/of wettelijke vertegenwoordigers geen wezenlijke contractuele verplichtingen zijn geschonden. Schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid wordt niet getroffen

4.2 Misbruik

Lookarai is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door misbruik van de diensten van Lookarai door een speler, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende verliezen door derden.

4.3 Afbreken van de wedstrijd

Indien Lookarai genoodzaakt is om een betaalde spel voortijdig af te breken, dan kunnen de deelnemende Spelers hun inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen en op hun rekening. Lookarai is niet aansprakelijk voor bijkomende of gevolgschade.

4.4 Verliezen

Lookarai is niet aansprakelijk voor verloren winsten of verloren potentiële winsten, zelfs niet in het geval van voortijdig afgesloten wedstrijden. Lookarai is niet aansprakelijk voor belastingen, heffingen, rechten of gelijkaardige lasten met betrekking tot de winsten van de Spelers, behalve in de wettelijk vereiste mate. De Speler is als enige verantwoordelijk voor het rapporteren van zijn winsten en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van Lookarai en het is zijn eigen verantwoordelijkheid om te betalen en met alle nodige zorgvuldigheid te werk te gaan met betrekking tot belastingen zoals vereist door de wet of andere autoriteiten. Wanneer een speler niet binnen de gegeven tijd een spel succesvol afrond heeft, heeft de speler geen recht op een terug betaling en is Lookarai niet aansprakelijk.

4.5 Reikwijdte van de inhoud

Lookarai is verantwoordelijk voor de inhoud die het ter beschikking stelt. Lookarai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanbiedingen van derden waartoe wij alleen toegang bieden (bijvoorbeeld via links). Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van websites van derden waarvoor wij links aanbieden.

Wijzigingen in deze Servicevoorwaarden

5.1 Kennisgeving

Alle verklaringen die in het kader van de licentieovereenkomst van Lookarai worden gedaan, moeten schriftelijk of via e-mail worden gedaan. Het e-mailadres van Lookarai is info@lookarai.nl.

5.2 Herzieningen

Lookarai behoudt zich het recht voor om deze dienstvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien. In een dergelijk geval zal Lookarai meedelen dat de gebruiksvoorwaarden werden herzien en van toepassing zullen zijn op elk nieuw spel, en de speler vragen om de aanvaarding van deze voorwaarden elektronisch te bevestigen, zodat deze voorwaarden vooraf kunnen worden nagekeken. Indien een Speler de nieuwe herziene Servicevoorwaarden verwerpt, dan kan Lookarai zijn account beëindigen.

5.2 Scheidbaarheid

Indien een sectie van deze voorwaarden en overeenkomsten ongeldig wordt geacht, dan blijven de overige secties en overeenkomsten geldig en afdwingbaar. Als dit het geval is, zal een zo gelijkwaardig mogelijke bepaling worden toegevoegd wanneer het ons economisch uitkomt, waardoor de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen wettig, geldig en afdwingbaar worden.

5.3 Toepasselijk recht

Op deze Servicevoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Inschrijfgelden en prijzen

6.1 Inschrijvingsgeld

Bij deelname aan een betaald spel machtigt de speler Lookarai tegelijkertijd en onherroepelijk om een deel van het inschrijvingsgeld te gebruiken om desbetreffende prijzen aan te schaffen voor de winnaars. Het inschrijvingsgeld is verschuldigd bij deelname, ook als de wedstrijd in een gelijkspel eindigt. Inschrijfgeld varieert en wordt vóór deelname aan een Wedstrijd getoond.

6.2 Afgebroken Spelen

Indien een speler een spel opzettelijk of wegens technische problemen die niet aan Lookarai kunnen worden toegeschreven, afbreekt, dan heeft de speler automatisch verloren.

Problemen Melden

Alle problemen die zich tijdens het gebruik van onze diensten voordoen, met inbegrip van problemen in verband met het spel, Accounts, enz. kunnen aan Lookarai worden gemeld van zodra het probleem zich voordoet. Lookarai verwijdert gebruiksgegevens na 60 dagen. Problemen en fouten kunnen dan niet meer worden gecontroleerd.

7.1 Openbare relaties

Als Speler stemt u ermee in dat uw gebruikersnaam, foto's en winsten worden weergegeven, met het oog op reclame, persberichten, publicatie in gedrukte media, radio, televisie, internet, en anderszins publiekelijk beschikbaar worden gemaakt, gebruikt en gedupliceerd. U hebt geen recht op vergoeding voor dergelijk gebruik van deze gegevens. Gelieve alle klachten, problemen en opmerkingen in vorm van een mail te richten aan info@lookarai.nl.

Contactgegevens

Email: info@lookarai.nl